A固定式

  

擬石縁石 歩車道A 擬石(稲田)

チリ付階段・平物 TK-31 擬石(稲田)  擬石平板 植桝ベンチ

 屑入れ

  植桝ベンチ

  

 

 

 

 

 

洗い出し縁石 歩車道A 洗い出し(稲田)   

洗い出し階段 SK-30 洗い出し(稲田)洗い出し平板 玉砂利 金華(9~18㎜)

丸形基礎